بهمن اسکینی

تراک اول

تراک دوم

تراک ســوم

تراک چهــارم

تــراک پنــجــم

 تراک شـــشــم

تـــراک هـفـتــم

تـــــراک هــشــتـــم

تـــراک نــــهــــم    

تـــراک دهـــــم

دانلود آلبوم بصورت یکجا      دانلود