دانلود آهنگ روله (لری) از داریوش اقبالی

دانلود در ادامه 

آهنگ زیبای لری از داریوش اقبالی+ متن آهنگ


آفت زده به باغمون خوشه به خوشه

آفت زده به باغمون خوشه به خوشه

تش وندنه به خونمون گوشه به گوشه

تش وندنه به خونمون گوشه به گوشه

سر دیوارویرونه داره پی خوش چپی ایخونه

میدون به میدون سْر از خون جوونم

میدون به میدون سْر از خون جوونم

جونم دراسی جون شیرین جوونم

جونم دراسی جون شیرین جوونم

حبیبم ای رول و گلم سی چی میری

قربون مردن روله جون نری اسیری نری اسیری

غم دنیا رو پامون دیده تنگ

ز رهر شو یار فرسنگ فرسنگ

غم جنگ تو ای با تیر غیبی

کجا ای صاف جنگ شیشه و سنگ

از آسمون گر شب و روز پشه بباره

تا از زمین که قیمت میدون دست براره

مو که نتونم بخونم چی چی نوشته

از پلنم به حال خون که خم بهشته

سر دیوار بیرونه داره بیغوش چپیخونه خون ریزونه


دانلود لینک 1   ترین بیت

دانلود لینک 2 آپلود بوی

دانلود لینک 3   رزآپ 

دانلود لینک 4 مدیافایر