آلبوم لری جدید از بردیا مهرآرا

بنام تژگا با 8 تراک شنیدنی

دانلود در ادامه مطلب

تراک اول:  های کجا            لینک اول     لینک دوم    لینک  سوم

تراک دوم:  بی تـــو             لینک اول     لینک دوم    لینک  سوم

تراک سوم: شـراو عشق    لینک اول     لینک دوم    لینک  سوم

تراک چهارم: موسم پائیز    لینک اول     لینک دوم   لینک سوم

تراک پنجم: تـژگــا             لینک اول     لینک دوم    لینک  سوم

تراک ششم: ســرو           لینک اول     لینک دوم    لینک  سوم

تراک هفتم: ســودا          لینک اول     لینک دوم    لینک  سوم

تراک هشتم: کشگو          لینک اول     لینک دوم    لینک  سوم


لینک اول از ترین بیت

لینک دوم از رزآپ

لینک سوم آپلود بوی