دانلود تعدادی از آلبوم های بهمن اسکینی

گلنار لینک یک   لینک دو                  
شکارچی  لینک یک                                    
یافته   لینک یک                               
گل رنگین   لینک یک                                    
قدیم صیاد  لینک یک                                   
روزگار  لینــک یــک