داریوش نظری 


آلبوم کاسم سا

 

آلبوم برف پیری

 

آلبوم بهار مالگه


مـــرگ تفنگ