فول آلبوم رجب زاده

 

آلبوم حرف تـــازه

 

آلبوم نسیم شهر

 

آلبوم شهر عاشقی

 

آلبوم چرخ گردون

 

آلبوم نوای لرستان

 

آلبوم حرف تازه

 

آلبوم آسمان پرستاره

 

آلبوم دس براری (دست برادری)

 

آلبوم خیال بی قراری

 

 آلبوم هه و ناز