کورش اسدپور

1-تی به ره           دانـــلـــود 

2-سرای کـهــن       دانـــلـــود 

3-سیل غـم           دانـــلـــود 

4-ظله                   دانـــلـــود 

5- تیه کال               دانـــلـــود 

6- تیگ نوشت           دانـــلـــود 

7- تـش دل                دانـــلـــود 

8- بهترین های اسدپور   دانـــلـــود 

9- علیداد                   دانـــلـــود 

10-هم تـــوار                 داتــلـــود  (بزودی)